فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

تغییر گروهی مشخصات سازمانی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

تغییر گروهی مشخصات سازمانی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

تغییر گروهی مشخصات سازمانی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

تعاریف و اختصارات در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب

مشخصات سازمانی :

در نرم افزار حضور و غیاب اطلس عبارت است از مجموعه ای از گروه ها و یا قوانین تعریف شده در سازمان (مانند گروه قوانین، گروه كاری، بخش ها و …) كه پرسنل به آنها انتساب داده می شوند.

گروه كاری:

عبارت است از گروهی كه شیفت های كاری در آن تعریف شده و به پرسنل اختصاص داده می شود. روزهای كاری پرسنل بر اساس شیفت های تعریف شده برای او در گروه كاری مشخص می گردد .

گروه قانون:

مجموعه ای از قوانین تعریف شده است كه به هر گروه كاری یا هر پرسنل اختصاص داده می شود.

محدوده محاسبات:

بازه های زمانی است كه برای ماه های مختلف در كل سال تعریف می گردد كه در موقع تعریف مشخصات پرسنل برای او تعریف می شود كه مفاهیم محاسباتی وی (مانند اضافه كار ساعتی، مرخصی ساعتی و …) بر اساس آن بازه زمانی محاسبه گردد.

بخش:

قسمتی از سازمان كه گروهی از پرسنل سازمان در آن مشغول به كار هستند . بخش جهت گروه بندی پرسنل سازمان به كار می رود.

قرارداد:

برای مشخص کردن قرارداد پرسنل، می باشد. که از فرم معرفی قرارداد معرفی می شود.

پیش نیازها جهت تغییر گروهی مشخصات سازمانی در سیستم حضور و غیاب اطلس:

قبل از ایجاد جدید می بایست بخش های درج شده در ذیل در سیستم تعریف شده باشند.

1- تعریف گروهای قانون

2- تعریف گروه کاری

3-تعریف محدوده محاسبات

3- تعریف بخش

4- تعریف قرارداد

تغییر گروهی مشخصات سازمانی در سیستم حضور و غیاب اطلس:

1- از بخش جستجوی پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس، پرسنل مورد نظر را جهت تغییر مشخصات سازمانی انتخاب نمایید در صورت عدم جستجو و انتخاب پرسنل مورد نظر، تغییرات بر روی كلیه پرسنل سازمان صورت می پذیرد.

2- تغییرات مورد نظر جهت اعمال بر روی پرسنل را انجام دهید.

3- پس از انجام مرحله 2 روی گزینه ذخیره كلیك نمایید.

اكنون تغییرات بر روی پرسنل مورد نظر اعمال گردیده است.

تغییر مشخصات سازمانی پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

مقالات مرتبط
Call Now Button