فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

آموزش نرم افزار حضور و غیاب اطلس3 (دسترسی مدیریتی)

دسترسی مدیریتی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس3

 1. نام کاربری و کلمه ی عبور خود را وارد کنید.
 2. روی دکمه ورود کلیک کنید.
نرم افزار حضور و غیاب اطلس3
نرم افزار حضور و غیاب اطلس3

اکنون وارد صفحه ی مدیریتی خود شده اید:

 1. تعداد درخواست هایی که درکارتابل موجود است در این قسمت قابل مشاهده است.
 2. در این نمودار تعداد درخواست ها بر اساس ماه های مختلف قابل مشاهده است.
 3. در نوار بالایی صفحه روی آیکون کارتابل ، تعداد درخواست ها قابل مشاهده است.

سیستم مدیریت جریان:

 1. در سیستم مدیریت جریان ، با زدن آیکون شماره 1 منوهای زیرسیستم عملیات کارتابل را مشاهده کنید.

نرم افزار حضور و غیاب اطلس3 نرم افزار حضور و غیاب اطلس3[/caption]

کارتابل:

 1. برای اعمال نظر روی درخواست های پرسنل، روی منو کارتابل کلیک کنید.
 2. لیست درخواست های پرسنل ها را می توانید در این قسمت مشاهده کنید و از بین آن ها درخواست های موردنظر را انتخاب کنید.
 3. میتوانید درخواست های مورد نظرتان را جست و جو کنید .
 4. با وارد کردن اطلاعات این قسمت، لیست درخواست ها را فیلتر کنید.
 5. درخواست های انتخاب شده را میتوانید تایید، رد یا لغو کنید.

 

6. در فرم کارتابل با کلیک کردن روی این بخش ، میتوانید تعداد درخواست های هر ماه را در نمودار مشاهده کنید.

7. درخواست ها را میتوانید به واسطه نوع درخواست، وضعیت درخواست ، تاریخ ،شخص و بخش ثبت کننده جستجو کنید.

کلید های میانبر در انتهای ردیف درخواست ها:

 1. مشاهده جزئیات درخواست: با کلیک روی دکمه میان‌بر شماره 1، می توان جزییات یک درخواست را مشاهده کرد.
 2. تایید درخواست: با کلیک روی دکمه میان‌بر شماره 2، می توان درخواست مورد نظر را تایید کرد.
 3. رد درخواست: با کلیک کردن روی دکمه میان بر شماره 3، می توان درخواست مورد نظر را رد کرد.
 4. لغو درخواست: با کلیک کردن روی دکمه میان بر شماره 4، میتوان درخواست مورد نظر را لغو کرد.
 5. مشاهده تاریخچه درخواست: با کلیک کردن روی دکمه شماره 5 میتوان اطلاعاتی شامل موضوع درخواست- تاریخ درخواست، مراحل درخواست و هم چنین وضعیت جاری درخواست را مشاهده کرد.

 

تاریخچه کارتابل:

 1. لیست درخواست هایی که روی آن ها اعمال نظر کرده اید ، در این قسمت قابل مشاهده است.
 2. با وارد کردن اطلاعات این قسمت، لیست درخواست ها را فیلتر کنید.
 3. میتوانید درخواست های مورد نظرتان را جست و جو کنید.

جستجو پیشرفته:

4 . درخواست ها را میتوانید به واسطه نوع درخواست، تاریخ ،شخص و بخش ثبت کننده جستجو کنید.

سیستم حضور و غیاب:

 1. در سیستم حضوروغیاب با زدن آیکون شماره 1 ،منوهای زیرسیستم عملیات مجوز را مشاهده کنید.

ثبت درخواست در نرم افزار حضور و غیاب اطلس ثبت درخواست در نرم افزار حضور و غیاب اطلس[/caption]

 

ثبت درخواست:

 1. برای ثبت درخواست روی ِمنو درخواست های ثبت شده کلیک کنید.
 2. در فرم باز شده روی دکمه درج کلیک کنید.

ثبت درخواست ساعتی:

درخواست ساعتی را برای سه پیشکارت مرخصی، ماموریت و تردد میتوانید ثبت کنید.

درخواست مرخصی:

 1. برای ثبت درخواست مرخصی روی این گزینه کلیک کنید.
 2. پیشکارت مورد نظر را انتخاب کنید.
 3. تاریخ روزی را که قصد مرخصی دارید وارد کنید.
 4. ساعت شروع و اتمام مرخصی را وارد کنید.
 5. اگر پرسنلی در طول مدتی که مرخصی هستید جانشین شما باشد ، این پرسنل را در این قسمت انتخاب کنید.
 6. اگر انتهای مرخصی(تا ساعت) در روز بعد باشد تیک انتها در روز بعد را بزنید و اگر ابتدا و انتهای
  مرخصی هر دو در روز بعد باشد تیک ابتدا و انتها در روز بعد را بزنید.
 7. چنانچه برای این درخواست نیاز به بارگذاری فایل باشد ، فایل موردنظر را در این قسمت اضافه کنید.
 8. اگر درخواست شما احتیاج به توضیحات دارد در این قسمت اضافه کنید.
 9. برای ثبت درخواست روی دکمه ثبت کلیک کنید.

درخواست ماموریت:
 1. برای ثبت درخواست ماموریت روی این گزینه کلیک کنید.
 2. اطلاعات مربوط به درخواست را وارد کنید.

3. اطلاعات مربوط به ماموریت مانند مقصد ، وسیله رفت، وسیله برگشت ومحل ماموریت را وارد کنید.
4. چنانچه برای این درخواست نیاز به بارگذاری فایل باشد، فایل موردنظر را اضافه کنید وهمچنین اگر درخواست شما احتیاج به توضیحات دارد در این قسمت اضافه کنید.
5. برای ثبت درخواست روی دکمه ثبت کلیک کنید.

درخواست تردد:

 1. برای ثبت درخواست تردد روی این گزینه کلیک کنید.
 2. اطلاعات مربوط به درخواست را وارد کنید.
 3. برای ثبت درخواست روی دکمه ثبت کلیک کنید.

ثبت درخواست روزانه:

درخواست روزانه را برای دو پیشکارت مرخصی وماموریت میتوانید ثبت کنید.

درخواست مرخصی:
 1. برای ثبت درخواست مرخصی روی این گزینه کلیک کنید.
 2. اطلاعات مربوط به درخواست را وارد کنید.
 3. برای ثبت درخواست روی دکمه ثبت کلیک کنید.

درخواست ماموریت:
 1. برای ثبت درخواست ماموریت روی این گزینه کلیک کنید.
 2. اطلاعات مربوط به درخواست را وارد کنید.
 3. اطلاعات مربوط به ماموریت را وارد کنید.
 4. برای ثبت درخواست روی کلمه ثبت کلیک کنید.

ثبت درخواست اضافه کار:

 1. اطلاعات مربوط به درخواست را وارد کنید.

 2. برای ثبت درخواست روی دکمه ثبت کلیک کنید.

فرم درخواست های ثبت شده:
 1. لیست تمامی درخواست هایی را که درج کرده اید در این قسمت قابل مشاهده است.
 2. وضعیت درخواست هایی که اعمال نظری توسط تایید کنندگان روی آن ها نشده است، شروع می باشد.
 3. وضعیت درخواست هایی که تایید کننده ی اول روی آن ها اعمال نظر کرده است اما تایید کننده ی دوم هنوز اعمال نظری روی درخواست نکرده است ، در حال بررسی می باشد.
 4. وضعیت درخواست هایی که تایید کنندگان روی آن ها اعمال نظرداشته اند، پایان می باشد.
 5. درخواست هایی که وضعیت شروع دارند قابل حذف هستند و با زدن این دکمه، آن ها را حذف کنید.
 6. درخواست هایی که دروضعیت پایان و درحال بررسی هستند را می توانید با این دکمه لغو کنید.
 7. میتوانید درخواست های مورد نظرتان را جست و جو کنید .
 8. پس از انتخاب ماه و سال موردنظر و زدن دکمه مشاهده ، درخواست های مربوط به آن ماه و سال را مشاهده کنید.
 9. عملیات حذف را می توانید از آیکون حذف آخر هر سطر نیز انجام دهید.
 10. برای مشاهده ی جزئیات درخواست، روی این آیکون کلیک کنید.
 11. برای مشاهده ی جزئیات مربوط به جریان روی این آیکون کلیک کنید.

 
جست و جو پیشرفته:

درخواست هارا میتوانید به واسطه گروه پیشکارت، صادرکننده،تاریخ و وضعیت درخواست جستجو کنید.

گزارش کارکرد ماهانه:
 1.  برای مشاهده ی گزارش کارکرد ماهانه روی مِنو آن کلیک کنید و گزارش تمام تردد های خودرا مشاهده کنید.
 2. ماه و سالی که میخواهید تردد ها را مشاهده کنید انتخاب کرده و سپس روی دکمه مشاهده کلیک کنید.
 3. برای مشاهده جزئیات محاسباتی روز، روی این آیکون کلیک کنید.
 4. در ستون غیبت ها میتوان با کلیک کردن روی غیبت ، درخواست را ازین قسمت نیز درج کرد.
 5. با نگه داشتن موس روی تاریخ روز میتوانید وجود یا عدم وجود درخواست ثبت شده برای روز را مشاهده کنید.
 6. ستون های گزارش کارکرد ماهانه را می توانید در این قسمت انتخاب یا حذف کنید.
 7. این راهنما نشان دهنده ی معنای هر رنگ در گزارش کارکرد می باشد.

اطلاعات تکمیلی:

با زدن دکمه اطلاعات تکمیلی میتوانید اطلاعات مربوط به مانده مرخصی، مرخصی مصرف شده، مرخصی انتقال یافته، افزایش مرخصی و کاهش مرخصی را مشاهده کنید.

جزئیات تردد:

با کلیک روی یک روز خاص در فرم گزارش کارکرد ماهانه ، جزئیات تردد را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

مجموع:

در این قسمت مجموع ساعت ها را میتوانید مشاهده کنید.

گزارش مدیریتی کارکرد ماهیانه:
 1. برای دیدن گزارش کارکرد ماهیانه پرسنلِ تحت مدیریت خود ، روی منو موردنظر کلیک کنید.
 2. ماه مورد نظر را انتخاب کنید.
 3. واحد پرسنل مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 4. نمودار مربوط به پرسنل های واحدِ انتخاب شده را میتوانید مشاهده کنید.
 5. در این قسمت لیست مربوط به پرسنل های واحد به همراه خلاصه کارکرد آن ها قابل مشاهده است.
 6. می توانید پرسنل مورد نظر خود را جستجو کنید.
 7. برای دیدن گزارش کارکرد ماهیانه پرسنل روی این آیکون کلیک کنید.
 8. پس از زدن آیکون شماره 7 ، گزارش کارکرد پرسنل را در این قسمت مشاهده کنید.
 9. ستون های جدول را می توانید در این قسمت انتخاب یا حذف کنید.

تنظیمات کاربر:
 1. در زیر سیستم عملیات جانبی ، روی مِنو تنظیمات کاربر کلیک کنید.
 2. تقویم و زبان سیستم را انتخاب کنید.
 3. در تنظیمات ویجت ها با انتخاب کردن هر ویجت، آیکون متناظر با آن ویجت در نوار بالای صفحه در دسترس قرار می گیرد.
 4. رنگ پوسته محتوا و قالب را می توانید انتخاب کنید.
 5. برای ثبت تغییرات روی دکمه ثبت کلیک کنید.

نوار بالای صفحه:
 1. با زدن آیکون شماره ی یک مِنو اصلی سمت راست پنهان می شود.
 2. این آیکون متناظر با داشبورد است.
 3. این آیکون متناظر با کارتابل است.
 4. این آیکون متناظر با گزارش کارکرد ماهانه است.
 5. این آیکون متناظر با فرم درخواست های ثبت شده است.
 6. این آیکون متناظر با گزارش مدیریتی کارکرد ماهیانه است.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط
ارتباط مستقیم