فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

مانده مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

مانده مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب

تعاریف و اختصارات مهم در سیستم های حضور و غیاب:

مرخصی استحقاقی در نرم افزار های حضور و غیاب:

یکی از ویژگی های نرم افزار دستگاه حضور غیاب، تعریف انواع مرخصی و شیفت است. مرخضی استحقاقی به مرخصي گفته مي شود كه براي هر يك از پرسنل در طول سال معين گشته، چنانچه پرسنل در محل كار خود حضور نيابد جزء ساعات كاري وي محسوب مي گردد . در صورتي كه پرسنل از مرخصي استحقاقي خود در طول سال استفاده نكند طبق مقررات سازمان قسمتي يا كل مرخصي باقيمانده به سال بعد منتقل مي گردد.

 

مرخصی استحقاقی استفاده شده در سیستم حضور و غیاب:

در سامانه حضور و غیاب اطلس تعداد روز و ساعت مرخصي استحقاقي كه در سال جاري مورد استفاده قرار گرفته است را مرخصي استفاده شده گويند.

 

مانده روز:

تعداد روز باقيمانده مرخصي استحقاقي از سال قبل را مانده روز مرخصي گويند.

مانده ساعت:

تعداد ساعات باقيمانده (مثلا كمتر از 8 ساعت) مرخصي استحقاقي از سال قبل باقيمانده را مانده ساعت گويند.

 

نمایش مانده مرخصی پرسنل در حضور و غیاب:

1. از بخش پرسنل، پرسنل و يا گروهي از پرسنل مورد نظر را در نرم افزار حضور و غیاب جستجو نماييد.
2. سال هاي مورد نظر را انتخاب و گزينه نمایش را كليك نماييد.
3. جزييات پرسنل مورد نظر در بخش مانده مرخصی نمايش داده مي شوند.

مانده مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب
مانده مرخصی

 

تعریف مانده مرخصی جدید:

1. از بخش پرسنل ، پرسنل و يا گروهي از پرسنل مورد نظر را جستجو نماييد.
2. از نوار ابزار گزينه جدید را انتخاب نماييد.
3. در بخش مانده تایید شده، مقدار مرخصي مورد نظر را وارد نماييد و گزينه ذخیره را انتخاب نماييد.

مانده مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب
مانده مرخصی

انتقال مانده مرخصی در حضور و غیاب اطلس:

جهت انتقال مانده مرخصي پرسنل از سال قبل به سال جاري مي توانيد بر اساس روش زير عمل نماييد.
1. از بخش پرسنل، پرسنل و يا گروهي از پرسنل مورد نظر را جستجو نماييد.
2. از نوار ابزار گزينه انتقال مانده مرخصی را انتخاب نماييد.
3. در ديالوگ باز شده، سال هاي مورد نظر را جهت انتقال انتخاب نماييد و گزينه ذخیره را انتخاب نماييد.

انتقال مانده مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب
انتقال مانده مرخصی

افزودن و كاستن ذخیره مرخصی در نرم افزار ورود و خروج:

  1. از بخش پرسنل، پرسنل و يا گروهي از پرسنل مورد نظر را جستجو نماييد.
  2. از نوار ابزار گزينه افزودن و كاستن مرخصی را انتخاب نماييد.
  3. در صفحه باز شده عمليات افزودن و كاستن را انجام دهيد.
مقالات مرتبط
Call Now Button