طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

تنظیم اطلاعات پویا در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

تنظیم اطلاعات پویا در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

اطلاعات پویا در نرم افزار حضور و غیاب اطلس :

برای هر شخص پارامترهایی در نظر گرفته شده كه مقداردهی به این پارامترها در محاسبات شخص تاثیر گذار است. با انتخاب اطلاعات پویا از نوار ابزار, فرم پارامترهای پویا نمایان می شود.

ایجاد پارامتر پویا جدید:

1. گزینه جدید از نوار ابزار را انتخاب كنید.

2. اطلاعات را در قسمت جزئیات پارامتر پویا وارد كنید.

3. برروی ذخیره از نوار ابزار كلیك كنید.

4. پارامتر پویا جدید، در بخش پارامترهای پویا نمایش داده می شود.

پارامترهای پویا
پارامترهای پویا

 

مقداردهی پارامترهای پویا :

1. پارامتر مورد نظر را از قسمت پارامترهای پویا انتخاب كنید.

2. گزینه جدید را از نوار ابزار مقدار پارامتر پویا انتخاب كنید.

3. مقدار پارامتر را وارد نمایید.

4. بازه زمانی مورد نظر را انتخاب نمایید.

5. برروی ذخیره از نوار ابزار را كلیك كنید.

در قسمت بازه های پارامترهای پویا، پارامتر جدید نمایش داده می شود.

پارامترهای پویا در نرم افزار ضور و غیاب اطلس
پارامترهای پویا در نرم افزار ضور و غیاب اطلس

 

ویرایش پارامترهای پویا:

1. از قسمت بازه های پارامتر پویا ، مقدار پارامتر مورد نظر را انتخاب كنید .

2. گزینه ویرایش از نوار ابزار را انتخاب كنید .

3. مقادیر جدید را وارد كنید.

4. گزینه ذخیره از نوار ابزار را انتخاب كنید.

مقالات مرتبط
Call Now Button