طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

تخصيص گروه كاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

تخصیص گروه كاری به پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

گروه كاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس:

در نرم افزار حضور غیاب گروه کاری گروهی است كه برای دسته بندی افراد بر اساس زمان های كاری(شیفت های كاری) تعریف شده و به پرسنل انتساب داده می شود. تا مبنای محاسبه كاركرد پرسنل بر اساس شیفتهای تعریف شده برای گروه كاری باشد.

تعریف گروه كاری برای پرسنل:

 1. در نوار ابزار روی گزینه جدید كلیک نمایید.
 2. از بخش نام كاری گروه، گروه كاری مورد نظر را انتخاب نمایید.
 3. تاریخ اجرای گروه كاری را تعیین نمایید.
 4. روی گزینه ذخیره كلیک نمایید.
 5. پس از اتمام مرحله 3 در نوار ابزار روی گزینه خروج كلیک نمایید.
گروه های کاری پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
گروه های کاری پرسنل

 

ویرایش گروه كاری پرسنل

 1. از بخش گروه های كاری پرسنل، بخش مورد نظر را جهت ویرایش انتخاب نمایید.
 2. از نوار ابزار گزینه ویرایش را انتخاب نمایید.
 3. اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید.
 4. پس از اتمام ویرایش در نوار ابزار روی گزینه ذخیره كلیک نمایید.

گروه های کاری پرسنل

  گروه های کاری پرسنل

 

حذف گروه کاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 1. از بخش گروه های كاری پرسنل، بخش مورد نظر را جهت حذف انتخاب نمایید.
 2. از نوار ابزار گزینه حذف را انتخاب نمایید.
 3. در پیغام نمایش داده شده روی گزینه تایید كلیک نمایید.
گروه های کاری پرسنل
گروه های کاری پرسنل
مقالات مرتبط
Call Now Button