فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب کلاک(اطلاعات پایه_طراحی گزارشات)

 

اطلاعات پایه

تنظیمات پایه و سایر زیرمنوها: دراین قسمت از نرم افزار حضور و غیاب کلاک اطلاعات مربوط به سازمان اعم از بخشها، پستها، انواع استخدام، جزئیات شیفتهای سازمان و مشخصات پرسنل به صورت کامل وارد برنامه می شود که در ادامه نحوه وارد نمودن هر کدام به تفصیل آورده شده است.

طراحی گزارشات در نرم افزار حضور و غیاب کلاک

در نرم افزار حضور و غیاب کلاک برای نیازهای مختلف انواع گزارش قابل طراحی است. گزارشات طراحی شده قابل ایجاد، ویرایش و حذف می باشند.
همچنین امکان انتخاب فیلدهای مورد نیاز برای نمایش در گزارشات وجود دارد. در اینجا می توان به ازای هر فیلد موجود در سیستم آنرا تغییر نام داد و عرض آن را بر حسب میلیمتر معین کرد.
با انتخاب دکمه جدید یا اصلاح، جدولی شامل دو ستون ظاهر می شود که ستون سمت راست حاوی کلیه فیلدهای موجود در سیستم بوده و ستون سمت چپ فیلدهای انتخاب شده برای نمایش در گزارش توسط کاربر است.
هر فیلد که از سمت راست تیک زده شود به ستون چپ منتقل شده و با برداشتن تیک، از ستون سمت چپ حذف می شود.
گزینه حذف نیز فیلد انتخاب شده را از سمت چپ حذف می کند.

طراحی گزارشات در نرم افزار حضور و غیاب کلاک

در لیست فیلدهای انتخاب شده ، می توان هر فیلد را با گزینه های فلش، در لیست به باال و پایین جابجا کرد و ترتیب نمایش آن در گزارشات را تغییر داد. همچنین چنانچه گزینه “از برج قبل” انتخاب شود ، فیلد انتخاب شده به جای برج جاری مقدار برج قبل را نمایش خواهد داد.
امکان انتخاب سایزهای 8 ، 10 ، 12 و 16 برای متن گزارش خروجی وجود دارد. در حالت پیش فرض سایز روی 8 است. اگر سایزهای بزرگتر انتخاب شوند هم خود فونت گزارش بزرگتر شده هم عرض فیلدها به همان نسبت افزایش می یابد.
نوع کاغذ در حالت پیش فرض A4 است که دارای عرض 1 2 و ارتفاع 7/29 سانتی متر است. می توان به دلخواه کاغذهای دیگر
را انتخاب نمود.

گزارشات طراحی شده در قسمت قابل استفاده می باشند :
1 .گزارش طراحی شده مشروح (روزانه)
2. خالصه (ماهانه)
3 .گزارش چند ماهه
بعضی فیلدها فقط در روز معنی داشته و بعضی فقط در ماه معنی دارند. در گزارش طراحی شده ماهانه پرسنل، گزینه تعیین شروط نیز وجود دارد. در این قسمت می توان برای هر فیلد شرط تعیین نمود که بیشتر یا مساوی مقدار معینی و یا کمتر یا مساوی مقدار معین دیگر باشد. نحوه ترکیب شرطها می توانند AND و یا OR باشد.
اگر AND انتخاب شود، زمانی شرط برقرار است که همه شرطهای انتخاب شده برقرار باشند. در حالت OR زمانی شرط برقرار است که حداقل یکی از شرطهای انتخاب شده برقرار باشد.
گزارش چند ماهه دارای سرعت بیشتری است اما لازمه اش این است که قبال گزارشات برجهای مورد نظر، برج به برج جداگانه گرفته شده باشد. زیرا فرض شده است که هر سازمان در پایان هر ماه حداقل یکبار گزارش کارکرد ماهانه یا طراحی شده را برای تمام برج برای تمام پرسنل جهت پرداختن حقوق گرفته است.

 

طراحی گزارش متنی و DBF و اکسل در نرم افزار حضور و غیاب کلاک

نحوه ایجاد گزارش و گرفتن گزارش، شبیه گزارشات طراحی شده است. با این تفاوت که در طراحی گزارش متنی یا DBF می توان نام انگلیسی فیلد DBF را نیز تعیین کرد. باید توجه داشت که نام فیلدهای DBFحتما غیر تکراری بوده و طول نام از ده حرف بیشتر نشود.
چنانچه مایل باشید خروجی اکسل تهیه کنید نوع فایل خروجی را متنی انتخاب نموده و پسوند نام فایل را CSV قرار دهید.
همچنین در طراحی چنین گزارشی جداکننده باید کاراکتر نقطه ویرگول (;) انتخاب شده باشد.
خروجی متنی و DBF و اکسل نیز دارای دو نوع مشروح (روزانه ) و خلاصه (ماهانه) است. در گزارش مشروح (روزانه) هر سطر یا هر رکورد حاوی اطلاعات یک روز یک کارمند است و در گزارش خالصه (ماهانه) هر سطر یا هر رکورد حاوی جمع اطلاعات دوره زمانی مورد نظر یک کارمند است.
چنانچه گزینه “درج عنوان ” تیک زده شود در اولین سطر گزارش عناوین فارسی نام فیلدها درج می گردد.
فایل حاوی گزارش متنی یا DBF یا اکسل می تواند به عنوان ورودی نرم افزارهایی دیگر مانند نرم افزار حقوقی و دستمزد استفاده شود.
مقالات مرتبط
Call Now Button