گروه قوانين نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی گروه قوانین در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 
 

 

قانون :

عبارت است ازدستوراتي خاص كه براي محاسبات كاركرد( مفاهيم) پرسنل تعريف شده و مورد استفاده قرار مي گيرد.

گروه قوانين :

مجموعه اي از قوانين است كه در بازه اي به پرسنل انتساب داده مي شود.

گروه قوانين جديد :

1- از نوار ابزار گزينه جديد را انتخاب نماييد.

2- در صفحه باز شده اطلاعات گروه قوانين جديد را وارد نماييد.

  • تکمیل فیلد نام گروه قانون الزامیست.

بودجه بندي مرخصي:

1_ از بخش گروه هاي قوانين ، گروه قوانين مورد نظر را انتخاب نماييد.

2- در نوار ابزار روي گزينه بودجه بندي مرخصي كليك نماييد.

  • بودجه بندي مي تواند به صورت كلي و ساليانه براي گروه قوانين تعريف شود و يا بصورت جداگانه براي هر ماه تعيين شود.

1- سال مورد نظر را انتخاب کنید و برروی نمایش کلیک کنید.

2- از بخش بودجه بندی سال می توانید، مقدار روز و ساعت را برای سال انتخاب شده در مرحله 1 تععین کنید.

3- از بخش حالت خاص می توانید مقدار روز و ساعت را به تفکیک ماه برای سال انتخاب شده در مرحله 1 وارد نمایید.

4- بعد از اتمام هرکدام از مراحل 2 و 3 برروی ثبت کلیک کنید.

 

 

 

فعال کردن گروه قوانین:

رونوشت گروه قوانین:

مقالات مرتبط