طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

سامانه حضور و غیاب و تغيير كلمه عبور

تغییر كلمه عبور در سامانه حضور و غیاب

تعاریف و اختصارات مهم در سیستم حضور و غیاب:

نام كاربری:

در سامانه حضور و غیاب كلمه ای است كه برای ورود كاربر به نرم افزار معرفی می گردد و كاربر درون نرم افزار توسط آن نام شناخته می شود.

كلمه عبور در نرم افزار حضور و غیاب:

كلمه عبور یا رمز عبور، كلمه ای است كه برای نام كاربری تعریف می گردد و موجب عدم دسترسی غیر مجاز به نرم افزار می گردد.

تغییر كلمه عبور در نرم افزار حضورو غیاب:

1. كلمه عبور فعلی را در باكس مربوطه وارد نمایید.

2. كلمه عبور جدید را در باكس مربوطه وارد نمایید.

3. كلمه عبور جدید را در باكس مربوطه تكرار نمایید.

4. در نوار ابزار روی گزینه ثبت كلیك نمایید.

تغیر کلمه عبور
تغییر کلمه عبور در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

اكنون كلمه عبور شما تغییر یافته است. از نرم افزار حضور و غیاب خارج شوید و با كلمه عبور جدید وارد شوید.

مقالات مرتبط
Call Now Button