طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

نرم افزار اطلس حضور و غیاب و تنظیمات واسط کاربری

تنظیمات واسط کاربری در نرم افزار اطلس حضور و غیاب

تعاریف و اختصارات مهم در نرم افزار اطلس:

در سیستم حضور و غیاب در بسیاری از مواقع لازم است قوانین و محدودیت های در سطح نرم افزار برای پرسنل ایجاد گردد تا از انجام محاسبات اضافی برای پرسنل جلوگیری به عمل آید. اعمال این محدودیت ها از طریق تنظیمات واسط كاربری صورت می پذیرد.
از طریق فرم معرفی پرسنل می توانید واسط های كاربری ایجاد شده را به پرسنل انتساب دهید

تعریف واسط كاربری جدید:

1- از نوار ابزار گزینه جدید را انتخاب نمایید.
2- بخش جزییات واسط كاربری برای شما فعال می شود. در این بخش اطلاعات مربوط به واسط كاربری جدید را وارد نمایید.
3- سپس گزینه ذخیره را، كلیك نمایید.
4- اكنون واسط كاربری جدید در سیستم ثبت گردیده و در بخش واسط های كاربری نمایش داده می شود.

  • تكمیل فیلد نام واسط كاربری الزامیست.
تنظیمات واسطه کاربری
تنظیمات واسطه کاربری

 تنظیم قوانین

1- جهت تنظیم قوانین برای واسط كاربری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس ایجاد شده ، آن را از بخش واسط های كاربری انتخاب کنید
2- از نوار ابزار گزینه ویرایش را انتخاب کنید.
3- از بخش قوانین واسط کاربری، تیک فعال، را انتخاب کنید.
4- برای قوانینی که در ستون سمت راست آنها نوار زرد رنگ وجود دارد قابلیت هشدار برای کاربر وجود دارد که اگر هشدار آنها فعال شده باشد هنگام ثبت درخواست هشداری مبنی بر اعمال برخی محدودیت ها برای آن قانون وجود دارد که پس از تایید کاربر درخواست ثبت می شود و یا با انتخاب گزینه انصراف درخواست ثبت نمی گردد.
5- پس از انجام مراحل فوق، از نوار ابزار گزینه ذخیره را انتخاب نمایید.

تنظیمات واسطه کاربری
تنظیمات واسطه کاربری

ویرایش واسط كاربری:

1- از بخش واسط های كاربری ، واسط كاربری مورد نظر را جهت ویرایش انتخاب نمایید.
2- از نوار ابزار گزینه ویرایش را انتخاب نمایید.
3- اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید.
4- پس از اتمام ویرایش در نوار ابزار روی گزینه ذخیره كلیك نمایید.

تنظیمات واسطه کاربری
تنظیمات واسطه کاربری

 

حذف واسط كاربری در اطلس حضور و غیاب:

1- از بخش واسط های كاربری، واسط كاربری مورد نظر را جهت حذف انتخاب نمایید.
2- از نوار ابزار گزینه حذف را انتخاب نمایید.
3- در پیغام نمایش داده شده روی گزینه تایید كلیك نمایید.

تنظیمات واسطه کاربری
تنظیمات واسطه کاربری

فیلتر گروه قوانین در سیستم نرم افزار اطلس حضور و غیاب:

قوانین را براساس انواع ساعتی، روزانه، ماهانه و یا براساس همه نمایش می دهد.

فیلتر قوانین گروه
فیلتر قوانین گروه
مقالات مرتبط
Call Now Button