طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

معرفی گزارش ها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی گزارش ها در نرم افزار حضور و غیاب

تعاریف و اختصارات:

گروه گزارش:

در نرم افزار حضور و غیاب دسته بندی ایجاد شده جهت مرتب نمودن گزارشات و سهولت دسترسی به آنها توسط گروه گزارش انجام می گیرد.

تعریف گروه جدید:

1- از نوار ابزار روی گروه جدید كلیك نمایید.

2- در بخش جزییات گروه گزارش اطلاعات مربوط را تكمیل نمایید.

3- بر روی گزینه ذخیره كلیك نمایید.

معرفی گزارش ها
معرفی گزارش ها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

نمایش گزارش:

می توان گزارش های از نوع پرسنلی را در نرم افزار حضور و غیاب اطلس بدون نیاز به تنظیم پارامتر از بخش نمایش گزارش، مشاهده نمود.

1-از بخش گزارش ها، گزارش مورد نظر را جهت نمایش انتخاب نمایید.

2-بر روی نوار ابزار بر روی نمایش گزارش كلیك نمایید.

نمایش گزارش
نمایش گزارش

 سطوح دسترسی گزارش:

می توان دسترسی به گزارش را برای نقش های مختلف سازمان تعین کرد.

1- در قسمت گزارش ها گزارش مورد نظر را انتخاب کنید.

2- با کلیک برروی سطوح دسترسی گزارش، فرم مربوطه نمایشداده میشود.

سطوح دسترسی گزارش
سطوح دسترسی گزارش در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

از طریق این فرم می توان با انتخاب نقش های مختلف به گزارش مورد نظر دسترسی داد. بدین منظور:

1- نقش های مورد نظر را انتخاب کنید.

2- سپس بر روی ثبت کلیک کنید.

سطوح دسترسی گزارش
سطوح دسترسی گزارش

تنظیم پارامترهای گزارش:

1- برای نمایش گزارش، گزارش مورد نظر را انتخاب کنید

2- گزینه تنظیم پارامترهای گزارش را از نوار ابزار انتخاب کنید.

گزارش کارکرد ماهیانه
گزارش کارکرد ماهیانه

با توجه به اینکه گزارش فردی یا گروهی باشد، از نوار ابزار فیلتر فردی یا گروهی انتخاب شود.

فیلتر فردی:

1- با انتخاب فیلتر فردی، اطلاعات فرد را وارد نمایید

2-  بر فیلتر پرسنل کلیک کنید.

3- فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4- در بخش پارامتر های گزارش، دوبار کلیک کنید.

5- پارامتر را برحسب تاریخ یا رنج محاسبه وارد نمایید.

6- در انتها برروی نمایش گزارش کلیک کنید.

تنظیم پارامترهای گزارش کارکرد ماهیانه
تنظیم پارامترهای گزارش کارکرد ماهیانه

گزارش های طراحی شده

متناسب به نیاز هر سیستم گزارشهایی مورد نیاز قرار می گیرند , که این گزارش ها در این فرم طراحی می شوند و مورد استفاده قرارمی گیرند

 

تعریف گزارش جدید:

1- از نوار ابزار گزینه جدید  را انتخاب نمایید

2- بخش جزییات گزارش برای شما فعال می شود. در این بخش اطلاعات مربوط به گزارش (نوع گزارش، عنوان گزارش) و در بخش نمایش در گروه مورد نظر برای نمایش گزارش در بخش معرفی گزارش و نوع متغیر تاریخ پارامتر اندازه گیری گزارش را وارد نمایید.

3- پس از انجام مرحله 2 روی گزینه ثبت كلیك نمایید.

اكنون گزارش جدید در سیستم ثبت گردیده و در بخش گزارشات نمایش داده می شود.

گزارش های طراحی شده در نرم افزار حضور و غیاب
گزارش های طراحی شده در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

ویرایش گزارش:

1- از بخش گزارشات، گزارش مورد نظر را جهت ویرایش انتخاب نمایید.

2-از نوار ابزار گزینه ویرایش را انتخاب نمایید.

3-  اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید.

4- پس از اتمام ویرایش در نوار ابزار روی گزینه ثبت كلیك نمایید.

 

حذف گزارش:

از بخش گزارشات، گزارش مورد نظر را جهت حذف انتخاب نمایید.

از نوار ابزار گزینه حذف را انتخاب نمایید.

در پیغام نمایش داده شده روی گزینه تایید كلیك نمایید.

انتخاب ستون:

برای تخصیص پیشکارت به گزارش های طراحی شده کاربرد دارد.

1- گزارش مورد نظر را انتخاب کنید.

2- گزینه انتخاب ستون را از نوار ابزار انتخاب کنید.

گزارش های طراحی شده در نرم افزار حضور و غیاب
گزارش های طراحی شده در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

1- در فرم نمایش داده شده برای اختصاص پیشکارت به گزارش دکمه جدید از نوار ابزار را کلیک کنید.

2- بخش جزییات ستون برای شما فعال می شود. در این بخش اطلاعات مربوط به پیشکارت را وارد نمایی

3- پس از انجام مرحله 2 برروی ثبت کلیک کنید.

4-  اکنون ستون مورد نظر در بخش ستون ها نمایش داده می شود.

جزییات ستون در نرم افزار حضور و غیاب
جزییات ستون در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
  • با تکرار مراحل فوق می توانید ستون های گزارش طراحی شده خود را ایجاد نماید.

 

ویرایش ستون:

1- از بخش ستون ها، ستون مورد نظر را جهت ویرایش انتخاب نمایید.

2-از نوار ابزار گزینه ویرایش را انتخاب نمایید.

3- اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید.

1- پس از اتمام ویرایش در نوار ابزار روی گزینه ثبت كلیك نمایید.

 

حذف ستون:

1- از بخش ستون ها، ستون مورد نظر را جهت حذف انتخاب نمایید.

2- از نوار ابزار گزینه حذف را انتخاب نمایید.

3- در پیغام نمایش داده شده روی گزینه تایید كلیك نمایید.

گزارش كاركرد ماهیانه

این قسمت ار نرم افزار حضور و غیاب اطلس جهت نمایش گزارش كاركرد و عملكرد پرسنل در طول هر ماه مورد استفاده قرار می گیرد. با انتخاب نمای شبكه ای و یا نمای گرافیكی می توان گزارش كاركرد ماهیانه مربوط به پرسنل را مشاهده كرد.

کارکرد ماهیانه
کارکرد ماهیانه

گزارش های سیستمی نرم افزار اطلس حضور و غیاب

گزارش های سیستمی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس به منظور گزارش گیری از لاگ های سیستم درمورد استفاده قرار می گیرد.

1- از قسمت نوع گزارش سیستمی، گزارش مربوطه را انتخاب کنید.

2- عبارت جستجو را در صورت اطلاع وارد کنید.

3- محدوده تاریخ را وارد کنید.

4- گزینه نمایش نتایج را وارد کنید.

5- در صورت نمایش لاگ در قسمت گزارش موتور محاسباتی سیستم, می توانید آن را انتخاب کرده و گزینه نمایش گزارش را در نرم افزار حضور و غیاب انتخاب کنید.

گزارش های سیستمی
گزارش های سیستمی
مقالات مرتبط
Call Now Button