طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

معرفی پزشک و بیماری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی پزشک و بیماری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی پزشک و بیماری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

مرخصی استعلاجی:

نوعی از مرخصی با حقوق می باشد كه پرسنل به علتی مثل بیماری در محل كار حضور نداشته ولی این غیبت از نظر سازمان مجاز می باشد که در نرم افزار حضور و غیاب اطلس استفاده از این نوع مرخصی امکان پذیر است.

معرفی پزشک در سیستم حضور و غیاب اطلس

تعریف پزشک جدید :

1- از نوار ابزار گزینه جدید را انتخاب نمایید.

2- بخش جزییات پزشك برای شما فعال می شود. در این بخش از نرم افزار حضور و غیاب اطلس اطلاعات مربوط به پزشك جدید را وارد نمایید.

3- پس از انجام مرحله 2 روی گزینه ثبت كلیك نمایید.

4- اكنون پزشك جدید در سیستم ثبت گردیده و در بخش پزشكان نمایش داده می شود.

تكمیل فیلد نام خانوادگی پزشك و کد نظام پزشکی الزامیست.

معرفی پزشک

ویرایش پزشك :

1- از بخش پزشكان، پزشك مورد نظر را جهت ویرایش انتخاب نمایید.

2- از نوار ابزار گزینه ویرایش را انتخاب نمایید.

3- اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید.

4- پس از اتمام ویرایش در نوار ابزار روی گزینه ثبت كلیك نمایید.

حذف پزشك :

1- از بخش پزشكان، بیماری مورد نظر را جهت حذف انتخاب نمایید.

2- از نوار ابزار گزینه حذف را انتخاب نمایید.

3- در پیغام نمایش داده شده روی گزینه تایید كلیك نمایید

در صورتی كه نام پزشك مورد نظر در درخواست های كاربران استفاده شده باشد، امكان حذف آن وجود نخواهد داشت.

 

معرفی بیماری در سیستم حضور و غیاب اطلس

 

 

تعریف بیماری جدید :

1- از نوار ابزار گزینه جدید را انتخاب نمایید.

2- بخش جزییات بیماری برای شما فعال می شود. در این بخش اطلاعات مربوط به بیماری جدید را وارد نمایید.

3- پس از انجام مرحله 2 روی گزینه ثبت كلیك نمایید.

4- اكنون بیماری در سیستم ثبت گردیده و در بخش بیماری ها نمایش داده می شود.

معرفی بیماری در سیستم حضور و غیاب

  • تكمیل فیلد نام بیماری الزامیست.

ویرایش بیماری  :

1- از بخش بیماری ها، بیماری مورد نظر را جهت ویرایش انتخاب نمایید.

2- از نوار ابزار گزینه ویرایش را انتخاب نمایید.

3- اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید.

4- پس از اتمام ویرایش در نوار ابزار روی گزینه ثبت كلیك نمایید.

حذف بیماری :

1- از بخش بیماری ها، بیماری مورد نظر را جهت حذف انتخاب نمایید.

2- از نوار ابزار گزینه حذف را انتخاب نمایید.

3- در پیغام نمایش داده شده روی گزینه تایید كلیك نمایید.

در صورتی كه نام بیماری مورد نظر در درخواست های كاربران استفاده شده باشد، امكان حذف آن در نرم افزار  حضور و غیاب اطلس وجود نخواهد داشت.

مقالات مرتبط
Call Now Button