فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب کلاک (اطلاعات پایه_قوانین مرخصی)

 

اطلاعات پایه

تنظیمات پایه و سایر زیرمنوها: دراین قسمت از نرم افزار حضور و غیاب کلاک اطلاعات مربوط به سازمان اعم از بخشها، پستها، انواع استخدام، جزئیات شیفتهای سازمان و مشخصات پرسنل به صورت کامل وارد برنامه می شود که در ادامه نحوه وارد نمودن هر کدام به تفصیل آورده شده است.

معرفی قوانین در نرم افزار حضور و غیاب کلاک

برای هر شرکت، وجود حداقل یک قانون الزامی است. هر قانون می تواند مربوط به یک نفر یا تعدادی از نفرات باشد. امکان حذف، افزودن و ویرایش (اصلاح ) یک قانون در نرم افزار حضور و غیاب کلاک وجود دارد.برای ایجاد یک قانون ابتدا کد قانون و نام قانون بایستی تایپ شده و ثبت شوند و سپس آن قانون قابل ویرایش می باشد .هر قانون از شش قسمت کلی تشکیل میشود که عبارتند از قوانین اضافه کاری، کم کاری، ماموریت، مرخصی، کار کرد و متفرقه.

معرفی قوانین در نرم افزار حضور و غیاب کلاک

مرخصی: حقی است برای کارگر (کارمند)، جهت عدم حضور در محل کار در روزهای غیر تعطیل


مرخصی بدون حقوق: مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی، بدون حقوق بوده و طی آن هیچگونه حقوق و مزایایی به شخص تعلق نمی‌گیرد.


مرخصی استحقاقی: حق استفاده از مرخصی، همراه با دریافت حقوق


مرخصی استعلاجی: این نوع مرخصی در ایام بیماری به شخص تعلق می‌گیرد.


روش تبدیل مرخصی ساعتی به روزانه: برای تبدیل مرخصی های ساعتی به روزانه می توان تعیین کرد که هر چند ساعت به یک روز تبدیل شود.


تعداد مرخصی استحقاقی در سال بر حسب روز: تعداد مرخصی های سهمیه هر نفر در سال برحسب روز قابل تعیین است. اگر گزینه ” به شکل خاص ” را تیک بزنیم و نمایش را نیز بزنیم جدولی شامل روز و ساعت و دقیقه قابل تعریف است.


جمع مرخصی ساعتی در روز چنانچه به —— رسید کل روز مرخصی روزانه حساب شود: می توان تعیین کرد که جمع مرخصی ساعتی در هر روز چنانچه به حد معینی رسید کل روز مرخصی حساب شود.


جمع مرخصی ساعتی در روز چنانچه به —— رسید کل روز غیبت روزانه حساب شود: می توان تعیین کرد که جمع مرخصی ساعتی در هر روز چنانچه به حد معینی رسید کل روز غیبت حساب شود.


سقف مرخصی استحقاقی در ماه و سقف تعداد مرخصی استحقاقی در ماه: برای مرخصی های ساعتی در هر ماه می توان دو سقف تعدادی و مقداری مشخص کرد که مازاد بر آنها به غیبت تبدیل شود.


سقف مرخصی استحقاقی در سال: مانند گزینه قبل می باشد با این تفاوت که در اینجا سقف مرخصی استحقاقی را برای سال تعریف میکند.


حداقل مرخصی ساعتی استحقاقی در هر بار: در این قسمت حداقل زمان مرخصی ساعتی استحقاقی را تعیین می کنیم. حتی اگر شخص کمتر از این میزان مرخصی استحقاقی رفت، سیستم همین زمانی که در اینجا تعیین شده برای وی در نظر می گیرد.


بخشش مرخصی استحقاقی ساعتی درماه: می توان تعریف کرد که چقدر از مرخصی های ساعتی در ماه شامل بخشش شود یا خیر.


سقف مانده مرخصی سال قبل به روز: برای انتقال مرخصی از هر سال به سال بعد نیز میتوان سقف تعیین کرد. در واقع بدین معناست حداکثر میزان استفاده از مرخصی سال قبل چقدر است.


سقف افزودن ذخیره مرخصی استحقاقی در سال به روز: از ذخیره مرخصی استحقاقی به چه میزان می توان به ذخیره سال بعد اضافه کرد.


سقف مرخصی استعالجی در سال و ماه بر حسب روز: برای مرخصی استعلاجی در سال و ماه سقف تعریف می شود، اگر از حد بگذرد غیبت بحساب می آید.


سقف بدهکار شدن مرخصی استحقاقی بر حسب روز: با استفاده از این گزینه می توان طوری تنظیم کرد که کارمند بدون اینکه مرخصی طلب داشته باشد مرخصی بگیرد و در اصل بدهکار شود، سقف بدهکار شدن قابل تعریف است.


در صورت عدم طلب مرخصی استحقاقی به مرخصی بدون حقوق تبدیل شود: در صورت عدم طلب مرخصی استحقاقی می توان آن را به بدون حقوق تبدیل کرد در غیر این صورت به غیبت تبدیل می شود.


در صورت عدم طلب مرخصی استعالجی به مرخصی بدون حقوق استعالجی تبدیل شود: در مورد عدم طلب مرخصی استعلاجی نیز مشابه مورد فوق می توان به بدون حقوق تبدیل کرد.


فقط از مانده مرخصی ماه جاری و طلب قبل میشود استفاده کرد: کارمند می تواند در صورت عدم طلب مرخصی از سهمیه ماههای بعد سال جاری استفاده کند اگر این حق را نداشته باشد گزینه مربوطه را تیک میزنیم.


مرخصی ها به کارکرد خالص و ناخالص اضافه شوند: بهتر است گزینه هایی که مرخصی به کارکرد خالص و ناخالص اضافه می شوند انتخاب شود البته مرخصی های بدون حقوق به کارکرد تبدیل نمی شوند.


تعطیلات و روزهای غیر کاری بین مرخصی استحقاقی و مرخصی استعلاجی جزو مرخصی حساب شود: چنانچه روز تعطیل یا غیر کاری بین دو مرخصی قرار گیرد میتوان آن روز را جزو مرخصی حساب کرد یا نکرد، برای این کار شش گزینه وجود دارد.


ثبت مرخصی در روزهای غیر کاری مرخصی قطعی حساب شود: برای روزهای غیر کاری می توان تعیین کرد که اگر مرخصی روزانه ثبت شود قطعی است یا خیر.


ثبت مرخصی بی حقوق بیماری در روز کاری و غیرکاری یک روز مرخصی حساب شود: بابت هر مرخصی بی حقوق بیماری چه در روز کاری و چه غیر کاری یک روز مرخصی حساب شود.


مرخصی ساعتی اول وقت با پیش کارت مجاز است: برای مرخصی ساعتی اول وقت که کارمند دیر سر کار حاضر می شود و کارت مرخصی ساعتی استفاده می کند، می توان تعیین کرد که مرخصی مورد قبول است یا خیر.


مرخصی استحقاقی خارج از شیفت مجاز و اضافه کار حساب شود: برای ساعات خارج از شیفت می توان تعریف کرد مرخصی مجاز یا غیر مجاز است. اگر مجاز باشد از ذخیره مرخصی کسر و در عوض به اضافه کار اضافه می گردد. این گزینه برای زمانی است که کارمند تمایل دارد مرخصی استحقاقی او به اضافه کار تبدیل شود.


مرخصی جزو نوبت کاری حساب شود: با استفاده از این گزینه مرخصی کارمند جزو کارکرد او محسوب می شود.

مرخصی بایستی با مجوز باشد: با انتخاب این گزینه ، کارمند برای رفتن به مرخصی نیاز به مجوز دارد.


مرخصی بی حقوق ساعتی برج قبل به برج جاری منتقل شود: از عنوان این گزینه کار آن مشخص است.


بابت هر مرخصی روزانه با کد —— به اندازه —— اضافه کار منفی منظور شود: بابت هر روز مرخصی روزانه با کد 43 و 44 و 45 می توان مقداری معین از اضافه کار کسر کرد. هر 3 این کدها مربوط به مرخصی روزانه با حقوق می شوند که می توان برای هر کدام نامی گذاشت. به عنوان مثال مرخصی روزانه با حقوق بسیج یا مرخصی روزانه با حقوق زایمان که این نام گذاریها بیشتر در گزارشات کاربرد دارد.


بابت هر مرخصی روزانه بی حقوق به اندازه —— از ذخیره مرخصی استحقاقی کسر شود : بابت هر روز مرخصی بی حقوق می توان مقداری معین از ذخیره مرخصی استحقاق کسر کرد.


بابت هر غیبت روزانه به اندازه —— از ذخیره مرخصی استحقاقی کسر شود : بابت هر روز غیبت می توان مقداری معین از ذخیره مرخصی استحقاق کسر کرد.


مرخصی در روزهای کار: برای مرخصی های روزانه می توان معین کرد که چه شیفت هایی به یک روز کامل مرخصی تبدیل می شوند و یا هر چند ساعت به یک روز تبدیل شود.

 

معرفی قوانین مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب کلاک

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط
ارتباط مستقیم