طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

شیفت استثناء در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی شیفت استثناء در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

شیفت استثناء در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب

شیفت استثناء:

در نرم افزار حضور و غیاب اطلس شیفت های غیر از شیفت كاری اصلی است كه برای موقعیت هایی خاص برای افراد خاص تعریف می گردد. در صورتی كه فرد یا افرادی در مقطعی به غیر شیفت های گروه كاری خود در شیفت های دیگری كار كنند برای آن افراد در آن مقاطع شیفت كاری استثناء تعریف می گردد.

جابجایی دو روز:

عملیات تعویض جای دو روز كاری یك شخص در شیفت های مختلف را جابجایی دو روز می گوییم.

جابجایی دو نفر:

عملیات تعویض شیفت دو فرد در یك تاریخ خاص به جای یكدیگر را جابجایی دو فرد گویند .

شیفت استثناء ماهیانه:

عملیات مشاهده تمامی شیفت های استثناء تعریف شده، را میگویند. همچنین در این فرم، امکان تعریف شیفت استثناء

با کلیدهای تعریف شده به ازای هر شیفت،در بازه های زمانی بصورت ماهانه، فراهم شده است.

پیش نیازها جهت ایجاد شیفت استثناء در سیستم حضور و غیاب اطلس:

قبل از ایجاد شیفت استثناء جدید می بایست بخش های درج شده در ذیل در سیستم تعریف شده باشند.
1- تعریف پرسنل و گروه های كاری
2- تعریف شیفت های كاری

انتخاب پرسنل:

1- گزینه انتخاب پرسنل، کلیک شود.
2- اقدام به جستجوی پرسنل شود.
3- از لیست موجود پرسنل، انتخاب شود.
4- با انتخاب گزینه جستجوی پیشرفته،درصورت لزوم اقدام به جستجوی پیشرفته شود.

معرفي شيفت های استثناء

5- با توجه به فرم قبل گزینه جستجوی پیشرفته پرسنل انتخاب شود. در فرم نمایش داده شده اقدام به انتخاب هریک از فیلترها، شود.

6- با توجه به مورد 5، پرسنل براساس فیلترها در لیست پرسنل نمایش داده میشود.

جستوجوی پیشرفته در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

تعریف شیفت استثناء جدید در سیستم حضور و غیاب اطلس:

از بخش انتخاب پرسنل، پرسنل مورد نظر را جهت تعریف شیفت استثناء انتخاب نمایید از نوار ابزار گزینه جدید را انتخاب نمایید.

معرفي شيفت استثناء در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

1- از لیست شیفت، موردی انتخاب شود.
2- تاریخ ابتدا و انتهای شیفت مشخص شود.
3- پس از انجام مراحل بالا، گزینه تایید انتخاب شود.
4- شیفت استثناء جدید در نرم افزار حضور و غیاب اطلس برای پرسنل مورد نظر ثبت گردیده است و در بخش شیفت های استثناء نمایش داده می شود.

شيفت های استثناء در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

ویرایش شیفت استثناء :

1- از بخش شیفت های استثناء، شیفت مورد نظر را جهت ویرایش انتخاب نمایید.
2- از نوار ابزار گزینه ویرایش را انتخاب نمایید.

معرفي شيفت های استثناء

3- در فرم نمایش داده شده اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید.
4- پس از اتمام ویرایش در نوار ابزار روی گزینه ثبت كلیك نمایید.

 شيفت های استثناء در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

حذف شیفت استثناء :

1- از بخش شیفت های استثناء، شیفت مورد نظر را جهت حذف انتخاب نمایید.
2- از نوار ابزار گزینه حذف را انتخاب نمایید.
3- در پیغام نمایش داده شده روی گزینه تایید كلیك نمایید.

معرفی شیفت های استثناء

مقالات مرتبط
Call Now Button