فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب کلاک (اطلاعات پایه_قوانین کارکرد)

 

اطلاعات پایه

تنظیمات پایه و سایر زیرمنوها: دراین قسمت از نرم افزار حضور و غیاب کلاک اطلاعات مربوط به سازمان اعم از بخشها، پستها، انواع استخدام، جزئیات شیفتهای سازمان و مشخصات پرسنل به صورت کامل وارد برنامه می شود که در ادامه نحوه وارد نمودن هر کدام به تفصیل آورده شده است.

معرفی قوانین در نرم افزار حضور و غیاب کلاک

برای هر شرکت، وجود حداقل یک قانون الزامی است. هر قانون می تواند مربوط به یک نفر یا تعدادی از نفرات باشد. امکان حذف، افزودن و ویرایش (اصلاح ) یک قانون وجود دارد. برای ایجاد یک قانون ابتدا کد قانون و نام قانون بایستی تایپ شده و ثبت شوند و سپس آن قانون قابل ویرایش می باشد. هر قانون از شش قسمت کلی تشکیل میشود که عبارتند از قوانین اضافه کاری، کم کاری، ماموریت، مرخصی، کار کرد و متفرقه.

قوانین کارکرد

 

تعطیلات و روزهای غیر کاری جزو کارکرد حساب شود: با استفاده از این گزینه ها برای روزهای تعطیل و غیر کاری می توان تعیین کرد که یک روز کارکرد حساب بشود یا خیر. برای تهیه لیست کارکرد برای بیمه و غیره لازم است این گزینه ها تیک بخورد زیرا طبق قوانین روزهای جمعه و تعطیل جزو کارکرد به حساب می آید.


روش تبدیل ساعات کار کرد به روزانه: با استفاده از این گزینه تعیین می کنیم که هر چند ساعت معادل یک روز کاری حساب شود. پارامتر روش تبدیل ساعات کارکرد به روزانه نبایستی صفر باشد.


روزهای کاری بیشتر از ——یک روز کارکرد محاسبه شود.
روزهای کاری کمتر از—— یک روز کارکرد محاسبه شود: این دو گزینه بهتر است تیک بخورند تا هر روز از نوع شیفت یک روز کارکرد خالص روزانه حساب شوند.


برای نوبت کاری که در روز تعطیل و تعطیل رسمی است کار کرد روز تعطیل هم منظور شود: چنانچه انتخاب شود و کارمند در روز کاری که تعطیل هم هست حاضر شود آنگاه برایش دو نوع کارکرد محسوب می شود یکی بابت حضور در شیفت و یکی بابت روز تعطیل.

قوانین پرسنل ساعتی

مجموع کارکرد ماهانه در داخل شیفتها معادل با – ساعت باشد و ایام کاری مهم است: در مورد این گزینه مقدار کارکرد لازم کارمند مشخص می شود و در این حالت معمولا مجموع شیفتهای او بیش از این مقدار است که در صورت حضور مازادش به اضافه کار تبدیل می شود.


مجموع کارکرد ماهانه در داخل شیفتها معادل باشد با تعداد روز ضرب در —– : با استفاده از این گزینه کارکرد را اینگونه در نظر می گیرد، هر روز که کارمند در محل کار حضور می یابد در عدد 8 ضرب می شود.


مجموع کار کرد ماهانه درصد باشد نسبت به گروه کاری: با انتخاب این گزینه تعیین می کنیم میزان کار کرد کارمند باید تا چند درصد شبیه به یکی از گروههای کاری که مشخص کرده ایم باشد.


مجموع کارکرد ماهانه باشد و ایام کاری مهم نیست: با انتخاب این گزینه تعیین می کنیم که کارکرد کارمند چند ساعت باید باشد ولی روزهایی که او سر کار حاضر می شود مهم نیست فقط باید به میزانی که مشخص شده در محل کار حضور یابد.


ایام کاری مهم نیست و مجموع کارکرد ماهانه محاسبه شود: در مورد این گزینه کارکرد لازم معنی نداشته باشد و حضور کارمند کارکرد او حساب شده و اضافه کار و غیبت او صفر می گردد.


هیچکدام (مطابق مقررات حضور و غیاب): در قسمت قوانین پرسنل ساعتی معمولا این گزینه یعنی هیچکدام تیک می خورد تا قوانین بطور کامل اجرا شوند.


زمانهای تردد قبل از محاسبه گرد شود: با این گزینه قبل از اینکه محاسبات انجام شود زمانهای تردد بر اساس حد تعیین شده گرد می شوند.
نتیجه کلیه محاسبات گرد شود: با انتخاب این گزینه محاسبات گرد می شوند، در صورت عدم انتخاب اعداد به همان شکل که هستند نمایش داده می شوند.


محاسبات ماهانه گرد شود: با انتخاب این گزینه محاسبات هر ماه گرد می شوند.


روشهای گرد کردن: ابتدا محدوده گرد کردن را تعیین می کنیم، سپس روش گرد کردن را تعیین می کنیم.
گرد کردن به بالا مقدار را به حدی اضافه میکند که مضربی از آن محدوده گردد.
گرد کردن به پایین مقدار را به حدی کسر می کند که مضربی از آن محدوده گردد. گرد کردن به نزدیکترین مقدار را به بالا یا پایین به هر کدام نزدیکتر باشد گرد می کند.
مثالً اگر محدوده 30 دقیقه باشد و شخص 40 دقیقه کارکرد داشته باشد مقدار 40 به 30 تبدیل می شود و اگر کارمند 50 دقیقه کارکرد داشته باشد به یک ساعت تبدیل می شود که مضرب 30 دقیقه است.
روش ثلث زیر 20 دقیقه را صفر و بین 20 تا 40 دقیقه را 30 دقیقه و بالای 40 دقیقه را یک ساعت حساب می کند.

قوانین کارکرد در نرم افزار حضور و غیاب کلاک

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط
ارتباط مستقیم