فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

آموزش نرم افزار حضور و غیاب اطلس 3 (فرم انواع مرخصی)

آموزش نرم افزار حضور و غیاب اطلس 3

سیستم حضور و غیاب ← اطلاعات پایه ← انواع مرخصی

فرم انواع مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب:

مرخصی عبارت است از حقی که برای پرسنل در ترک کار، برای روزهای غیرتعطیل در نظر گرفته شده است.

مرخصی استحقاقی:

به مرخصی گفته می شود که برای هر یک از پرسنل در طول سال معین گشته، چنان چه پرسنل در محل کار خود حضور نیابد جزء ساعات کاری وی محسوب می گردد.

مرخصی استحقاقی استفاده شده:

تعداد روز و ساعت مرخصی استحقاقی که در سال جاری مورد استفاده قرار گرفته است را مرخصی استفاده شده گویند.

مانده روز مرخصی:

تعداد روز باقیمانده مرخصی استحقاقی از سال قبل را مانده روز مرخصی گویند.

مانده ساعت مرخصی:

تعداد ساعات باقیمانده (مثلا کمتر از 8 ساعت) مرخصی استحقاقی از سال قبل را مانده ساعت گویند.

مرخصی استعلاجی:

نوعی از مرخصی با حقوق می باشد که پرسنل به علتی، مانند بیماری در محل کار حضور نداشته است.

مرخصی غیرقابل پرداخت:

تعداد مرخصی قابل انتقال به سال آینده که امکان پرداخت آن وجود ندارد.

مرخصی اجباری:

این نوع مرخصی با مرخصی های دیگر متفاوت است بدین معنا که سایرمرخصی ها (استعلاجی تشویقی-غیرقابل پرداخت-مصرف از مانده اول دوره-خرید مرخصی) ماهیت استحقاقی دارند اما این نوع مرخصی از نوع ماهیت بی حقوق است و ارتباطی با مرخصی استحقاقی ندارد.

مرخصی اعطایی:

برای مواردی خاص مانند ازدواج ، فوت بستگان نزدیک و … مرخصی مازاد بر بودجه بندی تعیین شده، به شخص داده میشود.

فرم انواع مرخصی:

در فرم انواع مرخصی، لیست انواع مرخصی مورد نیاز سازمان قابل مشاهده است که ستون های این لیست با توجه به خواسته ی سازمان فعال یا غیر فعال هستند.

  1.  کد نوع مرخصی مشخص شده است.
  2. پیشکارت نوع مرخصی مشخص شده است.
  3. با توجه به امکان وجود انواع مرخصی و استفاده آنها با یک پیشکارت (مثلا پیشکارت استحقاقی) و با توجه به قابل انتقال بودن، قابل انتقال نبودن، قابل پرداخت بودن و قابل پرداخت نبودن هر نوع مرخصی، اولویت استفاده و محاسبه نوع مرخصی قابل تنظیم می باشد.
  4. با فعال بودن ، امکان درخواست این نوع مرخصی برای سازمان وجود خواهد داشت.
  5. با زدن تیک این ستون ، اگر تعداد معینی مرخصی در سال جاری باقی بماند، میتوان آن ها را به سال های آینده انتقال داد.
  6. با زدن تیک این ستون ، اگر تعداد معینی مرخصی در سال جاری باقی بماند، می توانید مبلغ آن ها را از سازمان دریافت کنید ولی اگر این مورد فعال نباشد ( مرخصی غیرقابل پرداخت باشد ) مرخصی یا قابل استفاده است و یا سوخت می شود.
  7. با فعال بودن این ستون، امکان استفاده از مرخصی های انتقال داده شده از سال های قبل، وجود دارد.
انواع مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
انواع مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

نکته:

1) سقف مرخصی های قابل انتقال و قابل پرداخت در بودجه مرخصی تعیین می شود.

2) اطلاعات ذخیره شده در این فرم را می توان در فرم مانده مرخصی استفاده کرد.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط
ارتباط مستقیم