خلبانان بندری اسپانیایی چگونه سیستم های بیومتریک چهره را به کار می برند؟

خلبانان بندری اسپانیایی چگونه سیستم های بیومتریک چهره را به کار می برند؟ بندر ویگو در اسپانیا بار دیگر مکان ردیابی و کنترل تکنولوژی می باشد. این بار، گروهی از فروشندگان که با دولت مشارکت دارند، سیستم های بیومتریک چهره را برای اینکه دسترسی افراد به امکانات نظارت شود، گسترش داده اند. در این مطلب …

خلبانان بندری اسپانیایی چگونه سیستم های بیومتریک چهره را به کار می برند؟ Read More »