قوانین و آئین نامه های مدیریت منابع انسانی

آشنایی با قوانین و آئین نامه های مدیریت منابع انسانی با توجه به گستردگی فراوان حوزه مدیریت منابع انسانی و عدم شناخت کافی این حوزه توسط مدیران ارشد، ابتدا به بررسی روند وضع قوانین و آئین نامه ها در عرصه مدیریت منابع انسانی می پردازیم. به صورت کلی این حوزه سازماندهی و برنامه ریزی جهت …

قوانین و آئین نامه های مدیریت منابع انسانی Read More »