وبینار آموزش نرم افزار حضور و غیاب اطلس از نگاه اپراتور و کاربر

اطلاع رسانی برگزاری وبینار آموزش نرم افزار اطلس از نگاه اپراتور و کاربر

محورهای اصلی وبینار:
-بررسی نیاز های نرم افزاری از نگاه مدیریت منابع انسانی
-نحوه حل نیاز ها توسط اطلس
-معرفی کاربری ماژول های اطلس