نرم افزار کلاک

نرم افزار کلاک شرکت طرح و پردازش غدیر – آموزش کامل و توضیحات

نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش چهارم (گزارش گیری)

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش چهارم (گزارش گیری)   گزارش گیری در نرم افزار حضور و غیاب کلاک گزارش مرخصی سالانه استحقاقی پرسنل در هر ماه در این بخش از نرم افزار حضور و غیاب کلاک می توانید توسط تعیین ماه و سال مورد نظر از وضعیت مرخصی استحقاقی پرسنل ، مرتب …

نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش چهارم (گزارش گیری) Read More »

نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش سوم (گزارش گیری)

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش سوم (گزارش گیری)   گزارش گیری گزارش کارکرد ماهانه این گزارش می تواند یکی از مهمترین گزارشات این برنامه باشد. بطوری که اکثر نیاز گزارشات تردد پرسنل یک سازمان و محاسبات آن در این گزارش وجود دارد.   در این بخش می توانید توسط تعیین محدوده زمانی …

نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش سوم (گزارش گیری) Read More »

نرم افزار حضور و غیاب کلاک (عملیات جانبی)

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کلاک (عملیات جانبی) عملیات جانبی در نرم افزار حضور و غیاب کلاک در این بخش عملیات مربوط به تعیین حدود دسترسی به سیستم و همچنین عملیات مربوط به انتقال و پشتیبان گیری اطلاعات انجام می گیرد. تعریف سطوح دسترسی در این بخش می توانید نحوه دسترسی ها را برای …

نرم افزار حضور و غیاب کلاک (عملیات جانبی) Read More »

حضور و غیاب کلاک بخش پنجم (ارتباط با دستگاه ها)

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش پنجم (ارتباط با دستگاه ها)   ارتباط با دستگاه ها در نرم افزار حضور و غیاب کلاک معرفی ایستگاه های کنترل این بخش مربوط به سازمان هایی می شود که دارای چندین ساعت حضور و غیاب می باشند و با با استفاده از این بخش می توانند …

حضور و غیاب کلاک بخش پنجم (ارتباط با دستگاه ها) Read More »

نرم افزار حضور و غیاب کلاک (تنظیمات)

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش چهارم (تنظیمات)   تنظیمات در نرم افزار حضور و غیاب کلاک تنظیم پارامترها متن تایید زیر گزارشات : در قسمت متن تایید زیر گزارش می توان 5 متن کوتاه تایپ کرد که در زیر گزارشات بطور افقی و در کنار هم چاپ خواهند شد، دقت کنید که …

نرم افزار حضور و غیاب کلاک (تنظیمات) Read More »

نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش پنجم (گزارش گیری)

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش پنجم (گزارش گیری)   گزارش گیری در نرم افزار حضور و غیاب کلاک گزارشات طراحی شده در این قسمت می توانید از گزارشاتی که در اطلاعات پایه طراحی کرده اید استفاده کنید و با انتخاب آنها و تعیین مابقی تنظیمات گزارش مورد نظر را ملاحظه کنید. در …

نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش پنجم (گزارش گیری) Read More »

نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش دوم (گزارش گیری)

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش دوم (گزارش گیری) گزارش گیری   گزارش کلی تردد پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب کلاک در این بخش می توانید توسط تعیین جزییات گزارش و محدوده زمانی از جزییات تردد پرسنل به تفکیک بخشها یا تاریخ و مرتب شده بر اساس شماره پرسنلی یا نام …

نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش دوم (گزارش گیری) Read More »

نرم افزار حضور و غیاب کلاک (اطلاعات پایه_قوانین ماموریت)

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کلاک(اطلاعات پایه)   اطلاعات پایه تنظیمات پایه و سایر زیرمنوها: دراین قسمت از نرم افزار حضور و غیاب کلاک اطلاعات مربوط به سازمان اعم از بخشها، پستها، انواع استخدام ، جزئیات شیفتهای سازمان و مشخصات پرسنل به صورت کامل وارد برنامه می شود که در ادامه نحوه وارد نمودن …

نرم افزار حضور و غیاب کلاک (اطلاعات پایه_قوانین ماموریت) Read More »

نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش اول (گزارش گیری)

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش اول (گزارش گیری) گزارش گیری گزارش بخش ها در نرم افزار حضور و غیاب کلاک با استفاده از این گزارش از بخش های موجود در سیستم می توان گزارش گرفت. بخش ها را می توان در منوی اطلاعات پایه ،معرفی بخش ها تعریف نمود. گزارش شیفت ها …

نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش اول (گزارش گیری) Read More »

نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش سوم (عملیات حضور و غیاب)

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش سوم (عملیات حضور و غیاب)   عملیات حضور و غیاب تغییر ورود و خروج های یک ترمینال در نرم افزار حضور و غیاب کلاک در نرم افزار حضور و غیاب کلاک در این قسمت می توان کلیه رکوردهای یک دستگاه در یک محدوده زمانی معین را به …

نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش سوم (عملیات حضور و غیاب) Read More »