درخواست نمایندگی

عاملیت فروشنمایندگی فروشعنوان
حقیقیحقوقینوع شخصیت
Xقرارداد رسمی نمایندگی
Xتوافق تارگت فروش و بودجه
نرم افزار اطلس برای دمو
استفاده از شرایط پرداخت اعتباری
Xامکان نمایندگی خدمات پس از فروش
Xفعالیت مشترک بازاریابی با شرکت
Xفروش با فاکتور نمایندگی
فروش با فاکتور شرکت