فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

درخواست نمایندگی

عاملیت فروشنمایندگی فروشعنوان
حقیقیحقوقینوع شخصیت
Xقرارداد رسمی نمایندگی
Xتوافق تارگت فروش و بودجه
نرم افزار اطلس برای دمو
استفاده از شرایط پرداخت اعتباری
Xامکان نمایندگی خدمات پس از فروش
Xفعالیت مشترک بازاریابی با شرکت
Xفروش با فاکتور نمایندگی
فروش با فاکتور شرکت
ارتباط مستقیم