درخواست نمایندگی

نام و نام خانوادگی درخواست کننده*
لطفا استان خود را وارد کنید
لطفا شهر خود را وارد کنید
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
عاملیت فروشنمایندگی فروشعنوان
حقیقیحقوقینوع شخصیت
Xقرارداد رسمی نمایندگی
Xتوافق تارگت فروش و بودجه
نرم افزار اطلس برای دمو
استفاده از شرایط پرداخت اعتباری
Xامکان نمایندگی خدمات پس از فروش
Xفعالیت مشترک بازاریابی با شرکت
Xفروش با فاکتور نمایندگی
فروش با فاکتور شرکت
دکمه بازگشت به بالا