فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

فهرست مطالب

نـرم‌ افزار حضور و غیاب اطلس سبب بهبود روند مدیریت بر کارکنان و همینطور بازهی بیشتر پرسنل سازمان می شود. در این قسمت به آمـوزش بهترین نرم افزار حضور و غیاب جهت خرید و استفاده برای سازمان خواهیم پـرداخت.

نرم افزار حضـور و غـیاب جامـع تحـت ویـندوز کلاک با عملکردی فوق العاده قدرتمند و ساختاری متفاوت، با توجه به نـیاز مشتری در سه نسخه و با دو بانک اطلاعاتی قابل ارائه می باشد.

سازمان هایی که از تعداد زیادی دستگاه حضور و غیاب برای ثبت تردد پرسنل استفاده مینمایند، با چالش های مختلفی روبرو هستند. به همین دلیل به آموزش سامانه مدیریت امین برای حل این چالش ها میپردازیم.

یک نرم افزار مدیریت حضور و غیاب هوشمند به شما کمک می کند. تا ساعات کارکنان را ردیابی کنید. و همچنین به شـما کمک می کند تا اطمینان حاصل کنید؛ که هیچ گونه تخلف از قوانین و مقررات وجود ندارد.

ارتباط مستقیم