فناوری تشخیص چهره

فناوری تشخیص چهره تعداد کمی از فناوریهای بیومتریک مانند فناوری تشخیص چهره، باعث برانگیخته شدن تصورات ما میشوند. به همین ترتیب، ظهور این فناوری باعث دقدقه های جدی و واکنش های شگفت انگیزی در سال 0202 شده است که در آینده بیشتر نمایان خواهد شد. در این مقاله،  واقعیت و روند تشخیص چهره را که …

فناوری تشخیص چهره Read More »