بررسی و تشریح حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد چیست منظور از حقوق و دستمزد، فهرستی از ریز پرداخت هایی با عناوین حقوق، دستمزد، پاداش، اضافه کاری، حق اولاد، هزینه ی غذا، هزینه ایاب و ذهاب، عیدی، سنوات و غیره می باشد که کارخانه ها، شرکت ها و کارفرمایان، این ریزپرداخت ها را به کارکنان یک بخش کاری اعلام می دارند. …

بررسی و تشریح حقوق و دستمزد Read More »