احراز هویت از دستگاه جدید با چه روش هایی انجام می شود؟

احراز هویت از دستگاه جدید با چه روش هایی انجام می شود؟ Incognia بررسی کرده است که برخی از اپلیکیشن ها این قابلیت را دارند تا بتوانند بدون افزودن به زمان و سختی مراحل، احراز هویت از دستگاه جدید را فراهم کنند. این طور به نظر می رسد که تکنیک های احراز هویت چند عاملی …

احراز هویت از دستگاه جدید با چه روش هایی انجام می شود؟ Read More »