ابتکارات دیجیتالی با چه روش هایی باید پذیرفته شوند؟

ابتکارات دیجیتالی با چه روش هایی باید پذیرفته شوند؟ ابتکارات دیجیتالی به مدت چند سال است که در دستور کارها قرار گرفته اند. اما پاندمی جهانی منجر به تحت فشار قرار دادن بیش از حد آنها شده است. برنده ها و بازنده هایی وجود دارند. ما نابودی سازمان هایی را دیده ایم که انتظار چنین …

ابتکارات دیجیتالی با چه روش هایی باید پذیرفته شوند؟ Read More »