سازمانها و شرکت ها در فرایندهای داخل سازمان و سرعت بخشیدن انجام عملیات بسیار مانند ثبت حضور و غیاب کارکنان، محاسبه ساعت کار و تعیین شیفت ها و غیره نیاز به یک نرم افزار حضور و غیاب جامع و کاربردی دارند. بنابراین حضور نرم افزار های سازمان یافته برای سرعت بخشیدن به روال اداری و کاهش مصرف کاغذ بسیار ضروری و مفید است.

مـدیریت دسـتگاه هـای حضور و غـیاب و جـمع آوری تـردد امـین

سازمان هایی که از تعداد زیادی دستگاه حضور و غیاب برای ثبت تردد پرسنل استفاده مینمایند، با چالش هایی مختلف روبرو هستند. به همین دلیل شرکت طرح و پـردازش غدیر با بهره گیری از آخرین متدهای روز و نیازمندی هـای موجود، اقدام به طراحـی و تولید سامانه مدیریت دستگاه ها و نرم افزار مدیریت و کنترل تردد امین نمود.

انتقال آنلاین ترددها

نرم افـزار امیــن بــدون اینکــه شــما را درگیــر پیچیدگی هایــی مانند SDK ، پروتکل هـای سـطح پاییــن شــبکه و غیــره نمایــد قــادر اســت ترددهــا را بــا اســتفاده از وب ســرویس بصـورت آنالیــن بــه نرم افــزار مقصــد منتقــل نمایــد.

پشـتیبانی از انـواع روش های تـردد

شناسـایی و کنتـرل تــردد پرســنل در ســازمان شـما ممکـن است بــا خصوصیــات مـختلفــی ماننــد چهــره، عنبیــه، اثرانگشــت و انــواع مختلــف کارت نظیـر مایفـر، بـدون تمـاس، HID و NFC صـورت پذیـرد. 

عدم محدودیت در تعداد پرسنل

نـرم افـزار حضـور و غـیاب امیـن بـا به کارگیـری انـواع روش هـا، جهـت اسـتفاده ی حداکثـری از منـابع سـرور، قـادر اسـت تعـداد نامحـدود از انـواع دسـتگاه را در یـک دیتابیـس متمرکـز پشتیبانی نماید.

دیگر ویژگی ها

امـکان ارتـباط و مـدیریت تمام دستگاه های حضور و غیاب شرکت طـرح و پـردازش غدیر | قـابلیت تـعریف کـاربر از طریق نرم افزار و ارسال به دستگاه ها | امکان نمونه گیری خصیصه های بایـومتریک (انگشت ، قرنیه و چهره) | نصب و راه اندازی سریع و آسان

در صـورتی کـه در سـازمان خـود از دسـتگاه های حضـور و غیاب و اکسس کنترل اسـتفاده می کنید، جهت مدیریت و نظارت آسان بــر دســتگاه ها، انتخــاب نرم افــزار مدیریــت دســتگاهها و کنتــرل تـردد امیـن قطعـا انتخـاب هوشـمندانه ای بـرای شـما خواهـد بـود.

سیسـتم یکپارچــه کنتــرل تــردد امیــن بــه منظــور مدیریــت دسـتگاه های موجـود در بـازار ایـران اعـم از داخلـی و خارجـی طراحی و اجرا شده است. 

 سیسـتم کنترل تردد امین به نحوی طراحی شـده است تـا اطلاعـات بایومتریـک پرســنل از برنــدی بــه برنــد دیگــر قابــل انتقــال باشــد.

مشاهده فیلم آموزشی

امـکاناتی از جـمله انتقال پرسـنل به دسـتگاه های مختلف ، خواندن و تنظيم مجدد تنظيمات دستگاه ها ، دريـافت پرسنل از دستگاه های مختلف و اسکن مشخصات بايومتريک پرسنل از راه دور را نيز برای کاربر فراهم نموده است.
 

در این ویـدیو آمـوزشی از نرم افزار حضور و غیاب امین، به معرفی و مشاهده برخی از امکاناتی که برای این نرم افزار تهیه شده می پردازیم.

نرم افزار حضـور و غیاب با دارا بودن قابليت های منحصر به فرد اين امکان را میدهد که کليه دستگاه ها از يک سرور مرکزی نظارت و مديريت شوند.

آموزش نصب و راه اندازی

فرم ثبت سفارش

نام*
نام خانوادگی*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

سوالات متداول

در این قسمت به سوالات پر تکرار کاربران در مورد نرم افزار حضور و غیاب امین می پردازیم.

1. انتقال گروهی پرسنل به بخش خاص

از منوی پرسنل، انتقال گروهی به بخش خاص را انتخاب کرده، سپس گزینه اعمال تغییرات کلی به پرسنل و بعد از آن انتقال گروهی به بخش خاص را انتخاب نمایید.

2. بازیابی ترددها از فایل

از منوی جمع آوری و بازیابی ترددها، بازیابی ترددها از فایل را انتخاب نمایید.(این منو مربوط به بازیابی تردد از طریق فایل دستگاه های توسان می باشد.) از لیست انواع دستگاه ها، دستگاه مورد نظر را انتخاب نمایید. بازه تاریخی که نیاز به بازیابی می باشد را مشخص نمایید و در آخر جستجو را بزنید.

3. تنظیم مرکز کنترل سرویس ها

از منوی تنظیمات، تنظیمات مرکز کنترل سرویس ها را انتخاب نمایید. از تنظیمات پایه، محدوده زمانی سرور را تنظیم نمایید و سپس اعمال تغییرات را بزنید.

4. تنظیم نرم افزارهای مقصد

از منوی تنظیمات، تنظیمات نرم افزارهای مقصد را انتخاب نمایید. در صورت استفاده از وب سرویس و یا نرم افزار راشن سیستم و پیوست این قسمت را تکمیل نمایید و سپس اعمال تغییرات را بزنید.

5. تنظیم نرم افزارهای مقصد در نرم افزار امین چگونه است؟

از منوی تنظیمات، تنظیمات نرم افزارهای مقصد را انتخاب نمایید. با توجه به نرم افزار مورد استفاده آن را از لیست انتخاب کرده، موارد خواسته شده را تکمیل و از دکمه تست ارتباط استفاده نمایید.

6. تنظیم کلید عملیاتی

از منوی تنظیمات، تنظیم کلیدهای عملیاتی و پیش کارت ها را انتخاب نمایید. تیک فعال دستگاه مورد نظر را زده و قسمت پیشکارت را پر کنید و سپس اعمال تغییرات را بزنید.

7. تنظیم مرکز کنترل سرویس ها چگونه انجام میشود؟

از منوی تنظیمات، تنظیمات مرکز کنترل سرویس ها را انتخاب نمایید. بسته به مدل دستگاه تب مورد نظر را انتخاب نمایید. در صورتی که از نوع جمع آوری دستگاه به سرور استفاده میکنید، گزینه سرویس جمع آوری دستگاه به سرور را انتخاب نمایید.

8. جستجوی خودکار دستگاه در نرم افزار امین

از منوی دستگاه ها ، جستجو را بزنید.

9. چگونه میتوان گزارش تردد پرسنل در نرم افزار امین را مشاهده نمود؟

از منوی نظارت، گزارش تردد پرسنل را انتخاب نمایید. پرسنل و دستگاه مورد نظر خود را از لیست انتخاب نمایید. تاریخ مورد نظر خود را مشخص کنید و نمایش گزارش را بزنید.

10. حذف کلیه لاگ های موجود در دستگاه از طریق نرم افزار امین

از منوی دستگاه ها، دستگاه مورد نظر خود را انتخاب نموده و کلیک راست نمایید و حذف کلیه رویدادها را بزنید. توجه داشته باشید که باید ارتباط با دستگاه برقرار باشد.

11. خروجی اکسل از لیست پرسنل موجود در نرم افزار امین

از منوی پرسنل، در لیست پرسنل کلیک راست نمایید و خروجی اکسل را بزنید.

12. گزارش خلاصه وضعیت کارت و انگشت

از منوی نظارت، گزارش خلاصه وضعیت کارت و انگشت را انتخاب نمایید و نمایش گزارش را بزنید. می توانید با استفاده از دکمه خروجی به اکسل، از این گزارش خروجی اکسل تهیه نمایید.

13. مراحل گرفتن لایسنس برای نرم افزار امین چگونه است؟

در AminDBToolsشناسه شرکت موجود در تب لایسنس را از طریق زدن دکمه کپی موجود در آن تب کپی نموده و در یک فایل تکست خالی paste نمایید. فایل مربوط به در یافت لایسنس را پرکرده و به همراه فایل تکست به شرکت جهت دریافت فایل لایسنس ارسال نمایید. بعد از در یافت فایل لایسنس فایل را در مسیر نصب برنامه جای گذاری نمایید.

14. مشاهده آنلاین وضعیت دستگاه ها

از منوی نظارت، مشاهده آنلاین وضعیت دستگاه ها را انتخاب نمایید. در این قسمت گزارش از وضعیت ارتباط دستگاه ها را میتوان مشاهده کرد.

15. نحوه ارسال پرسنل به دستگاه از طریق نرم افزار امین چگونه است؟

از منوی پرسنل، پرسنل مورد نظر خود را انتخاب نمایید. کلیک راست نموده و گزینه انتقال پرسنل به دستگاه را انتخاب نمایید. دستگاه مورد نظر را از لیست انتخاب نمایید و گزینه انتقال را بزنید.

16. نحوه بازیابی ترددها از بانک اطلاعاتی امین به چه صورت است؟

از منوی جمع آوری و بازیابی ترددها، بازیابی ترددها از بانک اطلاعاتی امین را انتخاب نمایید. دستگاه مورد نظر را از لیست دستگاه ها انتخاب نمایید. تاریخ مورد نظر و نوع رویداد را مشخص کرده و جستجو را بزنید.

17. نحوه برگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه از طریق نرم افزار امین

از منوی دستگاه ها، دستگاه مورد نظر را انتخاب کرده و توجه داشته باشید که ارتباط با دستگاه باید برقرار باشد. کلیک راست نمایید، گزینه تنظیمات کارخانه و سپس تنظیمات دستگاه را انتخاب نمایید.

18. نحوه پیکربندی پایگاه داده در DBTools به چه صورت است؟

SQL Server را انتخاب نمایید. نام سرویس دهنده SQL Server و نام کاربری و کلمه عبور مربوط به SQL Server را وارد نمایید. تست جهت اطمینان از برقراری ارتباط با SQL Server انجام دهید. نام دلخواه برای دیتابس وارد نمایید. با زدن دکمه ایجاد بانک اطلاعاتی دیتابیسی با نام وارد شده در SQL Server شما ساخته میشود.

19. نحوه تعریف اثر انگشت از طریق نرم افزار امین به چه صورت است؟

در منوی پرسنل از لیست پرسنل روی اسم پرسنل مورد نظر دابل کلیک کرده و وارد تب ثبت اثر انگشت شوید. دستگاه مورد نظر را انتخاب نمایید. از قسمت تصویر نمونه ها سطر اول را انتخاب کرده و دکمه اسکن را بزنید. بعد از ثبت اثر انگشت در تب اطلاعات اولیه دکمه اعمال تغییرات و ذخیره را زده و پرسنل را یه دستگاه ارسال کنید.

20. نحوه تعریف بخش

از منوی پرسنل، روی گزینه لیست پرسنل و بخش ها کلیک راست نمایید و تعریف بخش جدید را بزنید.

21. نحوه تعریف پرسنل در نرم افزار امین چگونه است؟

از منوی پرسنل، تعریف پرسنل جدید را بزنید.

22. نحوه تعریف سطوح دسترسی و اپراتورها در نرم افزار امین چگونه است؟

از منوی تنظیمات، سطوح دسترسی و اپراتورها را انتخاب نمایید. گزینه جدید را انتخاب نمایید. با انتخاب هر کدام از موارد میتوانید میزان دسترسی گروه ساخته شده را از این قسمت مشخص کنید.

23. نحوه تغییر شماره پرسنلی

از منوی پرسنل، روی پرسنل کلیک راست نموده و تغییر شماره پرسنلی را بزنید.

24. نحوه تغییر کلمه عبور

از منوی تنظیمات، کلمه عبور را انتخاب نمایید.کلمه عبور قدیمی و جدید خود را وارد نمایید و گزینه ثبت را در پایان بزنید.

25. نحوه تنظیم پیش کارت

از منوی تنظیمات، تنظیم کلیدهای عملیاتی و پیش کارت ها را انتخاب نمایید. در تنظیم پیش کارت ها در قسمت شماره کارت، شماره پرسنلی که کارت روی دستگاه برای آن تعریف شده وارد میشود.

26. نحوه تنظیم تاریخ و زمان دستگاه در تب دستگاه چگونه است؟

در منوی دستگاه ها روی دستگاه راست کلیک کرده و گزینه مشاهده تنظیمات را بزنید. در تب تاریخ و زمان در تنظیمات محدوده زمانی ، محدوده زمانی مورد نظرتان را انتخاب نمایید. گزینه دریافت ساعت سرور را بزنید. ساعت و تاریخ سرور به دستگاه ارسال میگردد.

27. نحوه تنظیم جمع آوری به صورت دستگاه به سرور چگونه است؟

در منوی دستگاه ها روی دستگاه راست کلیک کرده و گزینه مشاهده تنظیمات را بزنید. سرور را در حالت فعال بگذارید و Ip سرور را وارد نمایید.

28. نحوه تنظیم نوع جمع آوری به چه صورت می باشد؟

در قسمت لیست دستگاه ها کلیک راست روی دستگاه و از گزینه تنظیم نوع جمع آوری استفاده نمایید.

29. نحوه ثبت تنظیمات نظارت آنلاین در نرم افزار امین چگونه است؟

در منوی نظارت، مشاهده آنلاین ترددها را انتخاب نمایید. بخش ها و دستگاه های انتخاب شده در نظارت آنلاین قابل مشاهده میباشد.

30. نحوه جستجو به صورت آفلاین دستگاه در نرم افزار امین

از منوی دستگاه ها گزینه جستجو را بزنید.

31. نحوه جمع آوری تردد از دستگاه در نرم افزار امین به چه صورت است؟

در بازیابی از دستگاه نرم افزار با دستگاه ارتباط برقرار کرده وتردد موجود در دستگاه بازخوانی میشود.از منوی جمع آوری و بازیابی ترددها ، بازیابی ترددها از دستگاه ها را انتخاب نمایید. تاریخ مورد نظر و نوع رویداد را مشخص نمایید و گزینه بازیابی را بزنید.

32. نحوه جمع آوری ترددها از فایل به چه صورت است؟

از منوی جمع آوری و بازیابی ترددها، بازیابی ترددها از دستگاه را مشخص نمایید. لیست دستگاه ها جهت بازیابی را در حالت "از فایل" بگذارید. محدوده زمانی و نوع رویداد را مشخص نمایید. مسیر فایل دریافتی از دستگاه را از این قسمت انتخاب کنید و گزینه بازیابی را بزنید.

33. نحوه حذف پرسنل از دستگاه در نرم افزار امین چگونه است؟

از منوی پرسنل، روی پرسنل کلیک راست کرده، دریافت از دستگاه را انتخاب نمایید.

34. نحوه خروجی اکسل از لیست دستگاه ها در نرم افزار امین

از منوی دستگاه ها روی یکی از دستگاه های موجود در لیست دستگاه ها کلیک راست نموده و خروجی اکسل را بزنید.

35. نحوه دریافت پرسنل از دستگاه در نرم افزار امین به چه صورت است؟

از منوی پرسنل، روی پرسنل کلیک راست کرده و دریافت از دستگاه را بزنید.

36. نحوه فعال سازی دستگاه در نرم افزار امین چگونه است؟

: در قسمت لیست دستگاه ها کد دستگاه ها را برای شرکت ارسال کنید و کد فعالسازی در یافت نمایید. بعد از در یافت کد فعالسازی از شرکت در قسمت لیست دستگاه ها روی دستگاه کلیک راست کرده گزینه مشاهده تنظیمات را انتخاب کرده. وارد تب فعالسازی شده و کد فعالسازیی که از شرکت دریافت کرده اید را در این قسمت وارد کرده و دکمه اعمال تغییرات را بزنید.

37. نحوه فعال سازی گروهی دستگاه ها

از منوی دستگاه ها روی دستگاه کلیک راست کرده و فعالسازی همه دستگاه ها را انتخاب نمایید.

38. نحوه فعالسازی و غیر فعالسازی کارت

از منوی پرسنل، روی پرسنل کلیک راست کرده و اعمال تغییرات کلی به پرسنل را بزنید و فعال/ غیر فعال سازی کارت پرسنل را انتخاب نمایید.

39. ورود اطلاعات پرسنل از فایل در نرم افزار امین

از منوی پرسنل، روی پرسنل کلیک راست کرده و ورود اطلاعات پرسنل از فایل را انتخاب نمایید.
5 1 رای
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها