آموزش نرم افزار حضور و غیاب

مدیریتی

در این قسمت از راهنمای نرم افزار حضور و غیاب اطلس، به انواع گزارش های مدیریتی، کارتابل ویژه، تغییرات کلمه عبور و مدیریت اخبار های عمومی اشاره خواهیم کرد

گزارش ها عملیات جانبی
عملیات مجوز


عملیات مجوز

 درخواست های ثبت شده

 کارتابل

 تاریخچه کارتابل

 گزارش مدیریتی کارکرد ماهیانه

 گزارش کارکرد ماهیانه

ثبت درخواست تردد

ثبت درخواست ماموریت روزانه

ثبت درخواست مرخصی و ماموریت ساعتی 

ثبت درخواست مجوز اضافه کاری

نمای شبکه ای 

نمای گرافیکی 

اطلاعات تکمیلی

 معرفی جانشین 

تنظیمات جانشین

کارتابل ویژه

کارتابل جانشین درخواست ها

عملیات جانبی

 تغییر کلمه عبور 

 مدیریت اخبار عمومی 

 پیغام های خصوصی

ارسال پیام خصوصی 

 تنظیمات کاربری شخصی

 تنظیمات کاربری مدیریتی

گزارش ها

 معرفی گزارش ها

دریافت پارامترهای گزارش (پرسنل)

دریافت پارامترهای گزارش (گروهی)

شروط پویا-

ادمین

در این قسمت از راهنمای نرم افزار حضور و غیاب اطلس، به معرفی انواع پرسنل، انواع شرکت ها و بخش های مختلف، معرفی گروه قوانین و معرفی جریان کاری اشاره خواهیم کرد.

عملیات مجوز
عملیات جانبی
تعاریف پایه
قانون ساز عملیات حضور و غیاب
گزارش ها

تعاریف پایه

 معرفی پرسنل

اطلاعات اصلی پرسنل

تخصیص گروه کاری 

تخصیص گروه قانون –

تخصیص گروه محدوده محاسبات

تخصیص قرارداد

اطلاعات اضافی پرسنل 

تنظیم اطلاعات پویا

معرفی انواع استخدام 

 معرفی شرکت ها 

 معرفی بخش ها 

معرفی پست سازمانی 

 معرفی گروه قوانین 

انتساب قانون به گروه قوانین 

تنظیم پارامتر –

معرفی و برنامه ریزی گروه کاری

معرفی انواع بازه شیفت

 معرفی شیفت ها 

 معرفی نوبت کاری

 معرفی پیش کارت 

 معرفی پزشک 

 معرفی بیماری

 معرفی رتبه 

 معرفی گروه جریان

 معرفی محل های ماموریت 

 معرفی ایستگاه کنترل

 معرفی دستگاه 

 معرفی تعطیلات سالیانه

 معرفی قراردادها

 معرفی پیمانکاران

گزارش ها

 درخواست های ثبت شده 

 کارتابل 

 تاریخچه کارتابل

گزارش مدیریتی کارکرد ماهیانه

 گزارش کارکرد ماهیانه

ثبت درخواست تردد

ثبت درخواست ماموریت روزانه

ثبت درخواست مرخصی و ماموریت ساعتی

ثبت درخواست مجوز اضافه کاری 

نمای شبکه ای 

نمای گرافیکی

اطلاعات تکمیلی

 معرفی جریان کاری 

پرسنل تحت مدیریت جریان)

معرفی گروه دسترسی 

اولویت مدیران در جریان کاری

شروط جریان 

معرفی اپراتور جریان

 مشاهده مدیران 

 معرفی جانشین 

تنظیمات جانشین-

 کارتابل ویژه

 جزئیات جریان کاری 

 کارتابل جانشین درخواست ها

عملیات جانبی

 تعریف محدوده محاسبات 

 تنظیمات واسط کاربری

تنظیم پارامترهای قوانین واسط کاربری –

 معرفی شیفت استثناء 

معرفی شیفت استثناء(جابه جایی دو روز) 

معرفی شیفت استثناء(جابه جایی دو نفر) 

شیفت های استثناء ماهیانه

 مانده مرخصی سال قبل

    • افزودن و کاستن

 کنترل تردد (کنترل تردد)

 نگهبانی

 ویرایش نتایج محاسبات

عملیات حضور و غیاب

 معرفی نقش ها 

 معرفی کاربران 

سطح دسترسی اطلاعات –

 تغییر کلمه عبور

 تغییر مشخصات سازمانی 

 مدیریت اخبار عمومی 

پیغام های خصوصی

ارسال پیام خصوصی 

 انجام محاسبات

 تنظیمات کاربری شخصی 

 تنظیمات کاربری مدیریتی

عملیات مجوز

 معرفی گزارش ها 

دریافت پارامترهای گزارش

دریافت پارامترهای گزارش

شروط پویا 

گزارش های سیستمی

 گزارش های طراحی شده

قانون ساز

 مدیریت قوانین

 تعریف قانون

کاربری

در این قسمت از راهنمای نرم افزار حضور و غیاب اطلس، به درخواست های ثبت شده، گزارش کارکرد ماهیانه و تنظیمات کاربری شخصی اشاره خواهیم کرد.

عملیات جانبی عملیات مجوز

عملیات مجوز

 درخواست های ثبت شده

گزارش کارکرد ماهیانه

ثبت درخواست تردد 

ثبت درخواست ماموریت روزانه 

ثبت درخواست مرخصی و ماموریت ساعتی 

ثبت درخواست مجوز اضافه کاری 

نمای شبکه ای 

نمای گرافیکی 

اطلاعات تکمیلی

عملیات جانبی

 تغییر کلمه عبور
 پیغام های خصوصی

ارسال پیام خصوصی 

تنظیمات کاربری شخصی 

نرم افزار حضور و غیاب اطلس

در نرم افزار حضور و غیاب اطلس، تمامی امور اداری اعم از ماموریت، مرخصی، درخواست ها،محاسبه ساعات کاری و… انجام می شود. این نرم افزار به بالا بردن سرعت امور اداری الهام می بخشد و علاوه بر این، باعث کاهش خطاهای انسانی و یا عدم ثبت آن ها میشود. نرم افزار حضور و غیاب اطلس محصولی تولید شده توسط شرکت طرح و پردازش داده ها می باشد که در سال 1388 عرضه شد

ویژگی های نرم افزار حضور و غیاب اطلس

پشتیبانی از تمامی مرخصی استحقاقی، محاسبه ساعت کارکنان

پشتیبانی از تمامی درخواست های دارای مجوز برای ماموریت ها، اضافه کاری و اعلام فراموش کارت حضور

دسترسی تمامی مدیران برای تایید درخواست ها طبق روال سازمانی

ایجاد محدودیت در دسترسی مدیران به نوع درخواست های ارسال شده از طرف کارکنان تحت مدیریتی خویش

قابلیت تعریف و تعیین جانشین برای مدیران

قابلیت مشاهده تمامی درخواست های پرسنل توسط مدیر

دسترسی پرسنل برای پیگیری وضعیت درخواست ثبت شده

قابلیت ارائه صفحه نمایش اطلاعات به مدیریت برای اطلاع از وضعیت کارتابل و پرسنل تحت مدیریتی خویش